Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ („Regulamin”)

Obowiązujący od dnia 24 października 2022 roku.

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wymagania techniczne
 4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby i terminy płatności
 7. Koszty, terminy i sposób doręczenia oraz odbioru produktów
 8. Reklamacje produktów
 9. Rozstrzyganie sporów
 10. Prawo do odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 13. Postanowienia końcowe
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszy Regulamin definiuje warunki oraz określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzony na stronie https://sylwiamendak.pl/sklep/, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Zakupy w sklepie odbywają się z poszanowaniem praw konsumenta, postanowienia umowy, które byłyby dla konsumenta mniej korzystne są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

I. DEFINICJE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. KLIENT – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; bądź osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. PRODUKT – treść cyfrowa (plik elektroniczny) przeznaczona do sprzedaży w Sklepie internetowym zawierający treści tekstowe oraz audio będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. e-booki i wzory umów, jak również nagrania szkoleń będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://sylwiamendak.pl/sklep/
 5. SPRZEDAWCA – Sylwia Mendak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak w Gdańsku (80-803) przy ul. Strzeleckiej 9/4, NIP: 7171760402,
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI – Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://sylwiamendak.pl/wp-content/uploads/2022/04/polityka-prywatności-sylwia-mendak.pdf

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sylwiamendak.pl/sklep/, prowadzony jest przez Sylwię Mendak – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak w Gdańsku (80-803) przy ul. Strzeleckiej 9/4,  NIP: 7171760402, adres poczty elektronicznej: adwokat@sylwiamendak.pl, numer telefonu: 794401348.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno dla konsumentów jak i do przedsiębiorców, którym ustawodawca przyznaje taki status, a którzy to korzystają ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 6. Korzystanie przez użytkowników ze Sklepu Internetowego, w tym również dokonywanie zakupów jest zawsze dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 7. Klient przed skorzystaniem z usług oferowanych w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.
 8. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

III.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Produktów dostępnych w Sklepie niezbędne jest: posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa plików cookies,
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z usług ponosi Klient.
 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo: aktualny system antywirusowy; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Produktów w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Produktów – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych usług.
 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, by sprzedawane Produkty były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Produktów w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Sprzedawca dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Sprzedawcę na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Sprzedawca w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są usługi elektroniczne w postaci Produktów.
 2. Produkty stanowią treść cyfrową w rozumieniu Ustawy z o prawach konsumenta.
 3. Zakup przez Klienta odbywa się przez dodanie przez pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących czynności faktycznych. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Klient przechodzi do pola „Zamówienia”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących jego danych w postaci imienia, nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulicy, numeru domu/mieszkania, kodu pocztowego i miejscowości, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest to cena brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://Przelewy24.pl/.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Nr KRS 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-236-98-87.
 4. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa oraz odbiór Produktu przez Klienta następują w sposób elektroniczny oraz są bezpłatne.
 2. Zakupiony przez Klienta Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności. Kupujący automatycznie otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. Link, o którym mowa powyżej, nigdy nie wygasa.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
  a) W formie pisemnej na adres: ul. Strzelecka 9/4, 80-803 Gdańsk,
  b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adwokat@sylwiamendak.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
  1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
  2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób: w formie pisemnej na adres: Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak ul. Strzelecka 9/8, 80-803 Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: adwokat@sylwiamendak.pl. Inne formy kierowania roszczeń nie są dopuszczalne.
 2. W odniesieniu do Produktów stanowiących materiał cyfrowy, jeśli w toku ich zakupu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci niniejszym prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Sprzedawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W odniesieniu do innych Produktów, niż tych stanowiących materiał cyfrowy, przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2.
  do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XIV Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obligatoryjne z jego strony.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
  w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego
  z Produktów, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca
  nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak ul. Strzelecka 9/8, 80-803 Gdańsk.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie Produkty sprzedawane w sklepie internetowym w formie treści cyfrowych (np. wzory pism procesowych, e-booki, szkolenia) oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszel­kie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej (autorskie prawa majątkowe i osobiste) do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym.
 3. Produkty zakupione przez Klienta mogą być przez niego wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie do użytku oso­bi­stego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klien­towi w szcze­gól­no­ści nie wolno powie­lać Produktów oraz zby­wać lub ich prze­ka­zy­wać podmiotom trzecim.
 4. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Produktu, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Produktu w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony
 6. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Produktu na następujących polach eksploatacji:
  a) wielokrotnego pobrania Produktu oraz jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  b) przechowywania Produktu techniką cyfrową;
 7. c) wydrukowania Produktu celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 8. Klient nie jest uprawniony do:
 9. a) wprowadzania Produktu do obrotu, rozpowszechniania Produktu lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej;
 10. b) najmu lub użyczenia Produktu bądź jego kopii;
 11. c) udostępniania zakupionego Produktu lub jego fragmentów;
 12. W przypadku Produktów obejmujących wzory umów Klient jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Produkcie na własny użytek – w celu sporządzenia wzoru umowy a następnie jej zawarcia, jak również w celach szkoleniowych i edukacyjnych.
 13. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W przypadku umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o ochronie praw konsumentów oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 października 2022 roku.

XIV. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
– Adresat:
Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak, ul. Strzelecka 9/4, 80-803 Gdańsk/e-mail: adwokat@sylwiamendak.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.